ಜಿಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜಿಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಜುಂಜುನುನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,690
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,590
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,670
ಜಿಂದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜಿಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಜುಂಜುನುನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,340
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,200
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,310
ಜಿಂದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ