ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಬಳ್ಳಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ವನಪರ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಬಳ್ಳಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೆಹಾಬುಬ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಾಗಾರ್ಕರ್ನೂಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ರಾಯಚೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ವನಪರ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯದ್ಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಜೋಗುಲಂಬಾ ಗಡ್ವಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ