ಜುನಾಗ ad : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಜುನಾಗ ad : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಡಿಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜುನಾಗ ad 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜುನಾಗ ad : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಜುನಾಗ ad : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮ್ರೆಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಬೊಟಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ದೇವ್ಭೂಮಿ ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಡಿಯು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಜುನಾಗ ad 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಪೊರ್ಬ್ಯಾಂಡರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,670
ಜುನಾಗ ad : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ