ಕಡಪ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಡಪ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಚಿತ್ತೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಡಪ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪ್ರಕಾಶಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಡಪ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಡಪ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಚಿತ್ತೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಡಪ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನೆಲ್ಲೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪ್ರಕಾಶಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಡಪ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ