ಕಂಧಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಂಧಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಖೋರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಂಧಮಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಂಧಮಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಗುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬೋಲಂಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಬೌಧ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಗಂಜಾಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕಂಧಮಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಖೋರ್ಧಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ನಾಯಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಸಂಬಲ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಸೋನಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,530
ಕಂಧಮಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ