ಕಂಕರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಂಕರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಂಕರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಂಕರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಧಮ್ತಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ದುರ್ಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಗಡ್ಚಿರೋಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಂಕರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ನುಪರ್ಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ರಾಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,600
ಕಂಕರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ