ಕಣ್ಣೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಣ್ಣೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕಣ್ಣೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕಾಸರಗೋಡು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕೊಡಗು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮಹೇ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,340
ಮಲಪ್ಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಮೈಸೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ನೀಲಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ವಯನಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,300
ಕಣ್ಣೂರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಣ್ಣೂರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಹಾಸನ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕಣ್ಣೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕಾಸರಗೋಡು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕೊಡಗು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಮಹೇ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,080
ಮಲಪ್ಪುರಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಮೈಸೂರು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ನೀಲಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,040
ವಯನಾಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,050
ಕಣ್ಣೂರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ