ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಬರಾಬಂಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಭೈಂಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಡಾಟಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,780
ಇಟಾವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಲಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಲಕ್ನೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸೀತಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
Ura ರಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬರಾಬಂಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಭೈಂಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಡಾಟಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಇಟಾವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫರೂಕ್ಕಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫತೇಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಾರ್ಡೊಯ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಲಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಣ್ಣುವಾಜ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲಕ್ನೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಹೋಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೈನ್‌ಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರೇ ಬರೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಹಜಹಾನಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೀತಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಉನ್ನಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ