ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಡರಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಡರಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಪೂರ್ವ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,810
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಮೊರಿಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,810
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,930
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ