ಕರುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕರುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,950
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಕರುರು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕರುರು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರಿಯಲೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಚಮರಾಜ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಕೊಯಮತ್ತೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಧರ್ಮಪುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ದಿಂಡಿಗಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಈರೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಇಡುಕ್ಕಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕರುರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಮಧುರೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ನಮಕ್ಕಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪೆರಂಬಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಪುದುಕ್ಕೊಟ್ಟೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಸೇಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಶಿವಗಂಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಟೆನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ತಂಜಾವೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ತಿರುಚ್ಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ತಿರುಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ವಿರುದುನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,840
ಕರುರು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ