ಕಥುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಥುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಚಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಲಂಧರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಮ್ಮು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕಾಂಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕಪುರ್ಥಾಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಕಥುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕುಲ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಕುಲ್ಲು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ರಾಜೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಾಂಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ರಿಯಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಸಾಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಉಧಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,230
ಉನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕಥುವಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಥುವಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಚಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಲಂಧರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಮ್ಮು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕಾಂಗ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕಪುರ್ಥಾಲ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಕಥುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕುಲ್ಗಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಕುಲ್ಲು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ರಾಜೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಾಂಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ರಿಯಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಸಾಂಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಉಧಂಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,950
ಉನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕಥುವಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ