ಕೌಶಂಬಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೌಶಂಬಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫೈಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪನ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರೇವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸತ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೌಶಂಬಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೌಶಂಬಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಹಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅಮೆಥಿ / ಸಿಎಸ್ಎಂ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಂಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬರಾಬಂಕಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಿತ್ರಕುಟ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫೈಜಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಫತೇಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಾನ್ಪುರ್ ಅರ್ಬನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೌಶಂಬಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಲಕ್ನೋ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹೋಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪನ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೇ ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರೇವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಂತ ರವಿ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸತ್ನಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿಧಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಉನ್ನಾವೊ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೌಶಂಬಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ