ಖಾರ್ಗೋನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಖಾರ್ಗೋನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಖಾರ್ಗೋನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಖಾರ್ಗೋನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿರಾಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬಾರ್ವಾನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ದೇವಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಧುಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಹರ್ದಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಇಂದೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಜಲ್ಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಾಬುವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾಂಡ್ವಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ನಂದುರ್ಬಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಖಾರ್ಗೋನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ