ಕಿನ್ನೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಿನ್ನೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಕುಲ್ಲು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಮಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಶಿಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ಸೋಲನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,190
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಕಿನ್ನೌರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಿನ್ನೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಕಿನ್ನೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಕುಲ್ಲು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಲಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಮಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಶಿಮ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸಿರ್ಮೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ಸೋಲನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,900
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಉತ್ತರಕಾಶಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಕಿನ್ನೌರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ