ಕಿಫೆರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಿಫೆರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,990
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕಿಫೆರೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಿಫೆರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,850
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಕಿಫೆರೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ