ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಬದ್ಗಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಚಂಬಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,850
ದೋಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಜಮ್ಮು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಕಾಂಗ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,850
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಕಥುವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಕುಲ್ಗಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,790
ಪುಲ್ವಾಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ರಾಜೌರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ರಾಂಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ರಿಯಾಸಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಸಾಂಬಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಶೋಪಿಯನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಶ್ರೀನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಉಧಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,890
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಬದ್ಗಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಚಂಬಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,530
ದೋಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಗಂಡರ್‌ಬಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಜಮ್ಮು 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಕಾಂಗ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,530
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಕಥುವಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಕುಲ್ಗಂ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಪಠಾಣ್‌ಕೋಟ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,460
ಪುಲ್ವಾಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ರಾಜೌರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ರಾಂಬನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ರಿಯಾಸಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಸಾಂಬಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಶೋಪಿಯನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಶ್ರೀನಗರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಉಧಂಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,570
ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ