ಕೊಡಗು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಡಗು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಣ್ಣೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕಾಸರಗೋಡು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕೊಡಗು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,900
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಮಂಡ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಉಡುಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಕೊಡಗು : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಡಗು : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಕ್ಮಗಲೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಹಾಸನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕಣ್ಣೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕಾಸರಗೋಡು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕೊಡಗು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಕೋ Kozhikode ಿಕೋಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮಹೇ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಮಲಪ್ಪುರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮಂಡ್ಯ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಮೈಸೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ನೀಲಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಉಡುಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ವಯನಾಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕೊಡಗು : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ