ಕೊಹಿಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಹಿಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,940
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕೊಹಿಮಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಹಿಮಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಷ್ಣುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕ್ಯಾಚರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಜಿರಿಬಾಮ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕಾಚಿಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕಾಂಗ್ಪೋಕ್ಪಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಕಿಫೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕೊಹಿಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಇಲ್ಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಪೆರೆನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಫೆಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸೇನಾಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ತಮೆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಟೆಂಗ್ನೌಪಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಥೌಬಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಉಖ್ರುಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,630
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕೊಹಿಮಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ