ಕೊಕ್ರಜಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಕ್ರಜಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಬಕ್ಸ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಚಿರಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಗೋಲ್ಪಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಕಮ್ರಪ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ನಲ್ಬಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,970
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಕ್ರಜಾರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಪುರ್ದಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,500
ಬಕ್ಸ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಬಾರ್ಪೆಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಬೊಂಗೈಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಚಿರಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,500
ಧುಬುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪೂರ್ವ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಗೋಲ್ಪಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,500
ಕಮ್ರಪ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕಮ್ರಪ್ ಮೆಟ್ರೋ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ನಲ್ಬಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ದಕ್ಷಿಣ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಪಶ್ಚಿಮ ಗಾರೊ ಹಿಲ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಪಶ್ಚಿಮ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,890
ಕೊಕ್ರಜಾರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ