ಕೊಲ್ಹಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರತ್ನಾಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಲ್ಹಾಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೆಲ್ಗಾಂ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಬಿಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಧಾರವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಪನಾಜಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರತ್ನಾಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಾಂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಕೊಲ್ಹಾಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ