ಕೋಲ್ಕತಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೋಲ್ಕತಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಬಿರ್ಭಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಹೂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಹೌರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕೋಲ್ಕತಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ನಾಡಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕೋಲ್ಕತಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೋಲ್ಕತಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಂಕುರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬರ್ಧಾಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಬಿರ್ಭಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಹೂಗ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಹೌರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಜಾರ್ಗ್ರಾಮ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕೋಲ್ಕತಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ನಾಡಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪಾಸ್ಚಿಮ್ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಬರ್ಧಮನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪುರ್ಬಾ ಮದಿನಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕೋಲ್ಕತಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ