ಕೊಪ್ಪಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊಪ್ಪಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಧಾರವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ರಾಯಚೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕೊಪ್ಪಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊಪ್ಪಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಳ್ಳಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಿಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ದವಾಂಗೆರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಧಾರವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗಡಾಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಹವೇರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕೊಪ್ಪಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರಾಯಚೂರು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕೊಪ್ಪಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ