ಕೊರಪುತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊರಪುತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಸುಕ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಕೊರಪುತ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊರಪುತ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ದಂತೇವಾಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಗಜಪತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕಲಹಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕೊರಪುತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ನಬರಂಗಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರಾಯಗಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಸುಕ್ಮಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ವಿಜಯನಗರಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,690
ಕೊರಪುತ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ