ಕೊರ್ಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕೊರ್ಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,840
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಕೊರ್ಬಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೊರ್ಬಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬರ್ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಂಜಗೀರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಶ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಜಾರ್ಸುಗುಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕೊರ್ಬಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕೊರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ರಾಯಗ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಸುಂದರ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೂರಜ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಸುರ್ಗುಜಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಕೊರ್ಬಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ