ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,700
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,560
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,650
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಹರಿದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,380
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಪಂಚಕುಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,360
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಶಿಮ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸಿರ್ಮೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸೋಲನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,220
ಯಮುನನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,330
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ