ಕಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಕಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಕಚ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಜಾಮ್ನಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಕಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಮೊರ್ಬಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಕಚ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ