ಲಖಿಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲಖಿಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪೂರ್ವ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,820
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,870
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,960
ಲಖಿಂಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲಖಿಂಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪೂರ್ವ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಉದ್ದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,750
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಲಖಿಂಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ