ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,070
ಚಂಪೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಲುಂಗ್ಲೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಮಾಮಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಸೈಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,020
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಬೆಲೋನಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,780
ಚಂಪೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಲುಂಗ್ಲೆ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಮಾಮಿತ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಸೈಹಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,730
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ