ಲೇಹ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲೇಹ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಲೇಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಲೇಹ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲೇಹ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಲೇಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,520
ಲೇಹ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ