ಲುಂಗ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಲುಂಗ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಬೆಲೋನಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,060
ಚಂಪೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಧಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,060
ಧರ್ಮನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,060
ಗೋಮತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,060
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಲುಂಗ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಮಾಮಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಸೈಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,010
ಲುಂಗ್ಲೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಲುಂಗ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಐಜಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಬೆಲೋನಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಚಂಪೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಧಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಧರ್ಮನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಗೋಮತಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,910
ಕೋಲಾಸಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಲಾಂಗ್ಟ್ಲೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಲುಂಗ್ಲೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಮಾಮಿತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಸೈಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಸೆರ್ಚಿಪ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,860
ಲುಂಗ್ಲೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ