ಮಹಾಸಮುಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಹಾಸಮುಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೆಮೆತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಧಮ್ತಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ರಾಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಮಹಾಸಮುಂದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮಹಾಸಮುಂದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಲೋಡಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬಲೋಡಾ ಬಜಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬರ್ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೆಮೆತಾರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಧಮ್ತಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ದುರ್ಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಂಜಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕವರ್ಧ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರ್ಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮಹಾಸಮುಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮುಂಗೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಯಗ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ರಾಯಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ರಾಜನಂದಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಮಹಾಸಮುಂದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ