ಮಾಂಡ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಾಂಡ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಮಾಂಡ್ಲಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮಾಂಡ್ಲಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅನುಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬಾಲಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಬೆಮೆತಾರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ದಿಂಡೋರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಗೊಂಡಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಕವರ್ಧ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಮುಂಗೇಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,540
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಶಹ್ದೋಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಉಮರಿಯಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,650
ಮಾಂಡ್ಲಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ