ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಬನ್ಸ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಭಿಲ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಚಿತ್ತರಗ arh 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ದೇವಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಜಾಬುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ನೀಮಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ರತ್ನಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಶಾಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಉದಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,760
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,830
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಬನ್ಸ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಭಿಲ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಚಿತ್ತರಗ arh 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ದೇವಾಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಜಾಬುವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ನೀಮಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ರತ್ನಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಶಾಜಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಉದಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,620
ಉಜ್ಜಯಿನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,710
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ