ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಕುಶಿನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೋತಿಹಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,090
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಅರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
U ರಂಗಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಅಜಮ್‌ಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಲ್ಲಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಸ್ತಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಭೋಜ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಬಕ್ಸಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಚಂದೌಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
Hap ಾಪ್ರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಡಿಯೋರಿಯಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗಾಜಿಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಗೋರಖ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಜೌನ್‌ಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕೈಮೂರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಕುಶಿನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಹಾರಾಜಗಂಜ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಿರ್ಜಾಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೋತಿಹಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ರೋಹ್ತಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸಿವಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,790
ಸುಲ್ತಾನಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ವಾರಣಾಸಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮೌನಾಥಭಂಜನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ