ಮೊಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮೊಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮೊಗಾ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮೊಗಾ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಚಂಡೀಗ .. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗುರುದಾಸ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹಮೀರ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಪಟಿಯಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ರೂಪನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಾಸ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಎಸ್.ಡಿ.ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್.ಜಿ.ಆರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಉನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಮೊಗಾ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ