ಮುಕ್ತರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಮುಕ್ತರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮುಕ್ತರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಮುಕ್ತರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಮೃತಸರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬರ್ನಾಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಟಿಂಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫರೀದ್ಕೋಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫತೇಹಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಫಾಜಿಲ್ಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗಂಗನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಹನುಮನ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಜಲಂಧರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಕಪುರ್ಥಾಲ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಲುಧಿಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಾನಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೊಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮುಕ್ತರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಂಗ್ರೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸಿರ್ಸಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಟಾರ್ನ್ ತರಣ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮುಕ್ತರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ