ನಬರಂಗಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನಬರಂಗಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಧಮ್ತಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ಕೊರಪುತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರಾಯಗಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,100
ನಬರಂಗಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನಬರಂಗಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬೋಲಂಗೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ದಂತೇವಾಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಧಮ್ತಾರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಗರಿಯಾಬಂದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಜಗದಲ್ಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕಲಹಂಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಕಂಕರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊಂಡಗಾಂವ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ಕೊರಪುತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಮಲ್ಕಂಗಿರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನಬರಂಗಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನುಪರ್ಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರಾಯಗಡ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಸುಕ್ಮಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,800
ನಬರಂಗಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ