ನಾಗೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನಾಗೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಬಿಕಾನೆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜೋಧಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಗೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಾಗೌರ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನಾಗೌರ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಜ್ಮೀರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಬಿಕಾನೆರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಜೋಧಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ನಾಗೌರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ಸಿಕಾರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,820
ನಾಗೌರ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ