ನೈನಿತಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನೈನಿತಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಪಿಲಿಭಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,140
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,160
ನೈನಿತಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನೈನಿತಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲ್ಮೋರಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಅಮ್ರೋಹಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಾಗೇಶ್ವರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಬರೇಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬಿಜ್ನೋರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಬುಡಾನ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಚಮೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಚಂಪಾವತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಹರಿದ್ವಾರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ನೈನಿತಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪೌರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಪಿಲಿಭಿತ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ಪಿಥೋರಗ h 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ರಾಂಪುರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಸಂಭಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,850
ತೆಹ್ರಿ ಗರ್ವಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,870
ನೈನಿತಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ