ನಳಂದ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನಳಂದ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
U ರಂಗಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಬಲ್ಲಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಬಂಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಭೋಜ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಬಕ್ಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
Hap ಾಪ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ದರ್ಭಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ದಿಯೋಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಗಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಗಿರಿಡಿಹ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಜಮುಯಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಖಗರಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಕೋಡರ್ಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,800
ಲಖಿಸರೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಮಾಧೇಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಮಧುಬನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಮುಂಗರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ನಳಂದ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ನವಾಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಪಾಟ್ನಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ರೋಹ್ತಾಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸಹರ್ಸಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಶೇಖ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಶಿಯೋಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ಸಿವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ವೈಶಾಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 58,750
ನಳಂದ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನಳಂದ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅರ್ವಾಲ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
U ರಂಗಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಬಲ್ಲಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಬಂಕಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಬೆಗುಸರಾಯ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಭೋಜ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಬಕ್ಸಾರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಚತ್ರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
Hap ಾಪ್ರಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ದರ್ಭಂಗ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ದಿಯೋಗ .್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಗಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಗಿರಿಡಿಹ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಜಮುಯಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಜೆಹಾನಾಬಾದ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಖಗರಿಯಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಕೋಡರ್ಮಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,470
ಲಖಿಸರೈ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಮಾಧೇಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಮಧುಬನಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಮುಂಗರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಮುಜಾಫರ್ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ನಳಂದ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ನವಾಡಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಪಾಟ್ನಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ರೋಹ್ತಾಸ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸಹರ್ಸಾ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸಮಸ್ತಿಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಶೇಖ್‌ಪುರ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಶಿಯೋಹರ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸೀತಾಮರ್ಹಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ಸಿವಾನ್ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ವೈಶಾಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 2023 68,420
ನಳಂದ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ