ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,800
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಚಿಂದ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ದಮೋಹ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಹೋಶಂಗಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಜಬಲ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಕಟ್ನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಮಾಂಡ್ಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ರೈಸನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ಸಿಯೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ವಿದಿಶಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,660
ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ