ನೀಮಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನೀಮಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಅರಾವಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,810
ಬನ್ಸ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಭಿಲ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬುಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಚಿತ್ತರಗ arh 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ನೀಮಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರಾಜಸಮಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರತ್ನಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,790
ಉದಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ನೀಮಚ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನೀಮಚ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಗರ್ ಮಾಲ್ವಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಅರಾವಳ್ಳಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,500
ಬನ್ಸ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಭಿಲ್ವಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಬುಂಡಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಚಿತ್ತರಗ arh 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಡುಂಗರಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
Hala ಲಾವರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಕೋಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ಮಾಂಡ್ಸೌರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ನೀಮಚ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಪ್ರತಾಪ್‌ಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ರಾಜಸಮಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ರತ್ನಂ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,480
ಉದಯಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,390
ನೀಮಚ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ