ನವ ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನವ ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,740
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,620
ನವ ದೆಹಲಿ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನವ ದೆಹಲಿ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,580
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಹಿಸಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಜಿಂದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕೈತಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕರ್ನಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಸಹರಾನ್ಪುರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,610
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,570
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,470
ನವ ದೆಹಲಿ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ