ನಿರ್ಮಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ನಿರ್ಮಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,170
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಹಿಂಗೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕರೀಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಾಂದೇಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,220
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,120
ನಿರ್ಮಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ನಿರ್ಮಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆದಿಲಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಬೀದರ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,890
ಚಂದ್ರಪುರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಹಿಂಗೋಲಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ಜಗಿಟಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕರೀಮ್ ನಗರ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಕೊಮ್ರಾಮ್ ಭೀಮ್ ಆಸಿಫಾಬಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮ್ಯಾಂಚೆರಿಯಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಮೆಡಕ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಾಂದೇಡ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಿರ್ಮಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಪೆದ್ದಪಳ್ಳಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ರಾಜಣ್ಣ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,940
ಯವತ್ಮಾಲ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,830
ನಿರ್ಮಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ