ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,050
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,440
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಜಲ್ಪೈಗುರಿ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 70,740
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿಲ್ಲೆ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2023 71,200
ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ