ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,710
ಲಾತೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ನಾಂದೇಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಸೋಲಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,660
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಬೀದರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,400
ಲಾತೂರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ನಾಂದೇಡ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಪರಭಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಸೋಲಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,350
ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ