ಪಾಲನ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಾಲನ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾರ್ಮರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಜಲೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸಿರೋಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,680
ಪಾಲನ್‌ಪುರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಾಲನ್‌ಪುರ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಾರ್ಮರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಜಲೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,420
ಸಿರೋಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,320
ಪಾಲನ್‌ಪುರ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ