ಪಾಲ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಾಲ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,730
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,750
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,720
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,630
ಪಾಲ್ವಾಲ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಾಲ್ವಾಲ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಆಗ್ರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಅಲಿಗ .್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಅಲ್ವಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಅಮ್ರೋಹಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬಾಗಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಭಾರತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,560
ಭಿವಾನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಬಿಜ್ನೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಬುಲಂದ್‌ಶಹರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಚಾರ್ಕಿ ದಾದ್ರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ದ್ವಾರಕಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಇಟಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಫರಿದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಗುರಗಾಂವ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಹಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಹತ್ರಸ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಜಜ್ಜರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಕಾಶಿ ರಾಮ್ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮಹೇಂದ್ರಗ h 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮಥುರಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೀರತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮೇವಾತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಮುಜಫರ್ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ನರೇಲಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ನವ ದೆಹಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಪಾಲ್ವಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪಾಣಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ರಾಜೌರಿ ಉದ್ಯಾನ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ರೇವಾರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ರೋಹಿಣಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ರೋಹ್ಟಕ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಸಾಕೇತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಸಂಭಾಲ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಶಹದಾರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಶಾಮ್ಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,590
ಸೋನಿಪತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,550
ಯಮುನಾ ವಿಹಾರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,450
ಪಾಲ್ವಾಲ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ