ಪಪುಂಪರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಪುಂಪರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,910
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 60,000
ಪಪುಂಪರೆ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಪುಂಪರೆ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಚರೈಡಿಯೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಧೆಮಾಜಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಬ್ರುಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ದಿಮಾಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪೂರ್ವ ಖಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಗೋಲಾಘಾಟ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಹೊಜೈ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಜೋರ್ಹತ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಲಖಿಂಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಲಾಂಗ್ಲೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಕೆಳಗಿನ ಸುಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಮಜುಲಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಮೊಕೊಕ್ಚುಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಸೋಮ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ನಾಗಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಪಪುಂಪರೆ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಸಿಬ್ಸಾಗರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಸೋನಿತ್ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಟುಯೆನ್ಸಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಮೇಲಿನ ಸಿಬನ್ಸಿರಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,700
ಪಶ್ಚಿಮ ಸಿಯಾಂಗ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,760
ವೋಖಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಜುನ್ಹೆಬೊಟೊ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,870
ಪಪುಂಪರೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ