ಪಟಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಪಟಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಜಲೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಖೇಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಸಿರೋಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,770
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 59,860
ಪಟಾನ್ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಪಟಾನ್ : ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತಿರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ

ನಗರ ದಿನಾಂಕ ಬೆಲೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಗಾಂಧಿ ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಜಲೋರ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಖೇಡಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಮೆಹ್ಸಾನಾ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಪಾಲನ್‌ಪುರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಪಟಾನ್ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಸಿರೋಹಿ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,640
ಸುರೇಂದ್ರನಗರ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 72,740
ಪಟಾನ್ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ